Mažeikių karatė klubas DANAS

Klubo taisyklės

Klubo nario taisyklės, teisės ir pareigos.

KLUBO NARIŲ PRIĖMIMAS, IŠSTOJIMAS:

 1. Karatė klubo DANAS nariu gali būti kiekvienas LR pilietis savanoriškai dalyvaujantis klubo veikloje, pripažįstantis klubo įstatus, vidaus tvarką, mokantis nario mokestį.
 2. Klube yra laikinieji, tikrieji ir klubo garbės nariai: Laikinieji klubo nariai yra visi nepilnamečiai asmenys, lankantys klubo užsiėmimus, dalyvaujantys klubo veikloje Tikrieji klubo nariai yra klubo steigėjai, asmenys turintys 18 metų ir dalyvaujantys klubo veikloje daugiau kaip 4 metus. Už ypatingus nuopelnus klubo taryba gali suteikti klubo garbės nario vardą.
 3. Norintys tapti klubo nariu: Užpildo asmens kortelę – prašymą. Už nepilnamečių prašymus pasirašo tėvai arba jų globėjai. Susipažįsta su klubo vidaus taisyklėmis. Susipažįsta su saugumo treniruočių metu taisyklėmis. Pasitikrina sveikatą. Pirminiam sveikatos būklės įvertinimui užtenka pažymos iš šeimos gydytojo su išvada: sveikas/sportuoti gali. Profesionaliai sportuojantys privalo pasitikrint sveikatą pas sporto medicinos centro gydytoją arba bendrosios praktikos gydytoją , išklausiusi sporto medicinos kursą.
 4. Klubo nariams rekomenduojame apsidrausti sveikatą nuo nelaimingų atsitikimų bei traumų treniruočių metu, nes klubas, treneris už patirtas traumas treniruočių metu neatsako.
 5. Klubo nariai moka nustatyto dydžio mėnesinį nario mokestį už treniruotes iki einamojo mėnesio 15 dienos.
 6. Klubo, Lietuvos rinktinių nariai, socialiai remtini, savanoriai, aktyvistai gali būti dalinai arba visai atleidžiami nuo klubo nario mokesčio, vadovaujantis tarybos sprendimu.
 7. Klubo nariai, nesilaikantys vidaus, saugumo treniruočių metu taisyklių, klubo įstatų, nelankantys treniruočių, nesumokėję nario mokesčio, pažeidę Lietuvos Respublikos įstatymus, nesilaikantys Dodžio etiketo, karatė mokinio priesaikos, moralės principų yra šalinami iš klubo narių, tarybos sprendimu.
 8. Klubo nario priėmimas, išstojimas, perėjimas į kitą klubą sprendžiamas klubo tarybos posėdyje.
 9. Išstojant iš klubo arba pereinant į kitą klubą, klubo narys turi pilnai atsiskaityti su savo klubu (sportinis inventorius, nario mokestis ir kt.), pateikti motyvuotą prašymą klubo tarybai. Išstojimo, perėjimo, pašalinimo iš klubo narių atvejais nario mokesčio įnašai ar kitaip klubui perduotos lėšos negrąžinamos.
 10. Karatė klubo DANAS nariai turi teisę dalyvauti klubo veikloje, teikti pasiūlymus klubo veiklai, naudotis klubo patalpomis, inventoriumi.

KLUBO NARYS PRIVALO:

 1. Laikytis Dojo Kun (Karatė mokinio priesaika) ir karate Dojo etiketo.
 2. Laikytis saugumo treniruočių metu taisyklių, rūpintis savo ir klubo draugų saugumu, sveikata.
 3. Vykdyti klubo tarybos sprendimus ir savo įsipareigojimus klubui.
 4. Laiku pasitikrinti sveikatą (du kartus per metus).
 5. Užsiėmimų metu dėvėti baltą kimono.
 6. Treniruotėje atlikti tik instruktoriaus ar mokytojo nurodytas užduotis, pratimus.
 7. Demonstruoti pagarbą vyresniems klubo nariams.
 8. Tausoti klubo inventorių.

SAUGUMO TRENIRUOČIŲ METU TAISYKLĖS:

 1. Karatė Dojo (kovos meno pažinimo, įsisavinimo vietoje) klubo nariai laikosi karatė etiketo, karatė mokinio priesaikos ir moralės principų.
 2. Užsiėmimai vyksta pagal amžiaus grupes, patvirtintą tvarkaraštį, vadovaujant atsakingam instruktoriui.
 3. Rūbinėse galima tik tada persirengti, kai jose nėra ankstesnės grupės sportininkų drabužių, būtina turėti tapkutes (atėjimui iki sporto salės), palaikyti švarą, tvarką rūbinėse, Dodžio, dušuose, tausoti klubo inventorių, taupyti vandenį ir elektros energiją.
 4. Klubo instruktorius atsakingas už savo grupės narių sveikatą (sveikatos pažymos), tvarką, švarą, drausmę nuo tvarką, švarą, drausmę nuo grupės atėjimo į rūbinę iki išėjimo iš klubo patalpų. Instruktorius privalo suteikti pirmąją medicininę pagalbą įvykus traumai, nelaimingam atsitikimui.
 5. Klubo nariai treniruočių sparingų metu privalo dėvėti kimono, dantų, rankų, kojų, krūtinės apsaugas, bandažus.
 6. Treniruotės metu sunegalavęs ar susižeidęs sportininkas nedelsiant apie tai praneša treneriui.
 7. Įvykus traumai, nelaimingam atsitikimui būtina suteikti pirmąją medicininę pagalbą, iškviesti medicinos personalą, nedelsiant pranešti sportininko artimiesiems.
 8. Nepatartina sportuoti esant traumai, blogai savijautai, pavalgius.
 9. Klubo narys, tėveliai, globėjai privalo pranešti klubo vadovui, treneriui apie atsiradusias traumas, sveikatos sutrikimus ne treniruočių metu, fizinio aktyvumo apribojimus.
 10. Iškilus nenumatytoms problemoms, konfliktinei situacijai, ginčams, privalu kreiptis į trenerį.
 11. Rekomenduojame į treniruotes nesinešti vertingų daiktų arba patiems pasirūpinti jų apsauga, nes už dingusius daiktus klubas ir treneriai neatsako.
 12. Už padarytą materialinę ir nematerialinę žalą atsako kaltininkai arba už juos atsakingi asmenys.
 13. Draudžiama atlikti karatė veiksmus neatitinkančius karatė varžybų taisyklių reikalavimų (smūgiai į akis, gerklę, stuburą, sąnarius, lytinius organus). Su varžybų taisyklėmis supažindina instruktoriai.
 14. Draudžiama atlikti pavojingus metimus, rankų, kojų laužimo veiksmus, galinčius sukelti partneriui traumą.
 15. Draudžiama treniruotės metu dėvėti laikrodžius, žiedus, apyrankes, išdykauti, trukdyti kitiems atlikti užduotis, naudoti prieš kitus fizinį ir psichologinį smurtą.
 16. Draudžiama atlikti pavojingus ir sudėtingus veiksmus be specialios įrangos, apsaugų (pvz.: smūgiai šuolyje, metimai ant grindų ir pan.).
 17. Draudžiama treniruotis be instruktoriaus ar mokytojo ne savo grupėje, be leidimo išeiti iš sporto salės, vaikščioti po rūbines, vėluoti į užsiėmimus.
 18. Draudžiama kilnoti štangas ir svorius be instruktoriaus ar mokytojo priežiūros.
 19. Draudžiama treniruotis su sugedusiais treniruokliais, kabintis arba suptis ant bokso maišų, kitų įrenginių.

KLUBO TARYBA NETOLERUOJA NUSIKALSTAMOS KLUBO NARIŲ VEIKLOS UŽ KARATĖ DOJO RIBŲ:

 1. Piktnaudžiavimo žalingais įpročiais: rūkymas, alkoholio, narkotikų vartojimas
 2. Neetiškas elgesys visuomenėje: keiksmažodžiai, užgauliojimai, iššaukiamas elgesys
 3. Konfliktai, muštynės, sveikatos sutrikdymas, fizinis, psichologinis smurtas
 4. Bet kokia nusikalstama veikla pagal LR įstatymus, išskyrus būtinosios ginties atvejus

Klubo nariai įspėjami arba klubo tarybos sprendimu šalinami iš klubo už minėtus prasižengimus. Šios priemonės taikomos norint apsaugoti klubo, karatė sporto šakos reputaciją ir jaunimą nuo nusikalstamumo ir žalingų įpročių